วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กระแส Community Mall…กับโอกาสของธุรกิจ (Start-up Business)

กระแส Community Mall…กับโอกาสของธุรกิจ (Start-up Business)

       ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ Community Mall ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการค้าปลีก หรือแม้แต่ผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆที่สนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโต อันเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ ผู้บริโภคที่เป็นแบบสังคมเมืองมากขึ้นเน้นความสะดวกสบายรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่ทุกอย่างต้องพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็ว จนทำให้เกิดแหล่งซื้อขายสินค้าหรือแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัยเกิดขึ้นมากมาย และจากจุดนี้เองจะเห็นว่าการขยายโครงการที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน มักจะมี Community Mall เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

     จากแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ Community Mall จึงนับเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการจะร่วมลงทุนทำธุรกิจ Community Mall เนื่องจากสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจโดยใช้เงินในการลงทุนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุนทำธุรกิจประเภทศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องทำการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้เงินที่ลงทุนไปนั้น ได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่าและประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการกำหนดโพสิชันนิ่งที่ชัดเจน รวมไปถึงการบริหารจัดการ Community Mall ให้สามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคและสร้างความน่าสนใจสำหรับร้านค้าที่จะมาเช่าพื้นที่ภายในโครงการ

     นอกจากนี้ยังมีโอกาสสาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่กาลังมองหาพื้นที่ หรือขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เนื่องด้วยขนาดพื้นที่ที่เล็กและค่าเช่าพื้นที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เสมือนเป็นการลดความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการจะเข้าไป เช่าพื้นที่ภายใน Community Mall ก็อาจจะต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมเบื้องต้นต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ทำเลที่ตั้งของโครงการ ทำเลที่ตั้งของร้านค้า ความเหมาะสมของธุรกิจกับ กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายน รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ท้ายที่สุด การที่จะทำให้ธุรกิจ Community Mall ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างเจ้าของ โครงการ Community Mall กับผู้ประกอบการธุรกิจที่เช่าพื้นที่ภายในโครงการที่พร้อมจะปรับตัว และมีการพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น