วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โปรแกรมออมทอง อีกหนึ่งทางเลือกการออมครับ

รายละเอียดโปรแกรมออมทอง
          โปรแกรมออมทองจะช่วยบริหารการออมของคุณ โดยนำเงินไปเฉลี่ยและทยอยซื้อทองให้อย่างสม่ำเสมอทุกวัน บริษัทฯ จะนำเงินตามจำนวนที่ลูกค้าแจ้งและชำระไว้ (ขั้นต่ำ 1,000 บาท) ไปหารเฉลี่ยเป็นเงินออมต่อวันและซื้อทองคำให้ทุกวันทำการ เช่น เงินออมต่อเดือนคือ 1,000 บาท หากใน 1 เดือนมี 20 วันทำการ จะได้เงินออมต่อวัน = 1,000 บาท ÷ 20 วันทำการ = วันละ 50 บาท นั่นคือบริษัทฯ จะซื้อทองทุกวันทำการ ด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กัน วันละ 50 บาท โดยใช้ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เวลา 16.00 น. ของทุกวัน และทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน ทางบริษัทฯ จะแจ้งสถานะการออมของเดือนนั้นๆ ทาง e-mail พร้อมใบเสร็จรับเงิน
โปรแกรมออมทองของบริษัท ออสสิริสฯ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนการออมได้ดังนี้
1. ไม่มีเงื่อนไขระยะเวลาการออม ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
2. สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนการออมได้ แต่ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำที่โปรแกรมระบุไว้ (1,000 บาท)
3. สามารถแจ้งขอรับทองคำ ที่ออมไว้ได้ โดยส่งแบบคำขอรับทองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ หากขอรับเป็นเหรียญทองจะมีค่ากำเหน็จที่ต้องชำระในวันที่มารับทอง โดยเหรียญทองคำแต่ละขนาดจะมีค่ากำเหน็จต่างกันดังนี้
  • น้ำหนัก 0.25 บาท มีค่ากำเหน็จ เหรียญละ 90 บาท
  • น้ำหนัก 0.50 บาท มีค่ากำเหน็จ เหรียญละ 100 บาท
  • น้ำหนัก 1 บาท มีค่ากำเหน็จ เหรียญละ 150 บาท
  • น้ำหนัก 2 บาท มีค่ากำเหน็จ เหรียญละ 200 บาท
ในกรณีที่สะสมเนื้อทองได้จำนวณ 5 บาททองขึ้นไป สามารถแจ้งขอรับเป็นทองแท่งขนาด 5 บาทได้ (และทุกทวีคูณของ 5 บาท) โดยไม่ต้องชำระค่ากำเหน็จ
4. สามารถสั่งขายทองได้ โดยหากต้องการสั่งขายทอง ให้ส่งแฟกซ์หรืออีเมลแบบคำขอขายทองภายใน 15.00 น. ทางบริษัทฯ จะใช้ราคารับซื้อทองคำของสมาคมค้าทองคำ เวลา 16.00น. ของวันที่ได้รับเอกสารมาคำนวณ และโอนเงินค่าทองคำให้ในอีก 2 วันทำการถัดไป
**หากต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในการออม ต่อเดือน เปลี่ยนบัญชีธนาคาร หรือขอสิ้นสุดโปรแกรม ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 20 ของเดือน โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีขึ้นในเดือนถัดไป
**การสั่งขายทองคำสามารถสั่งขายได้ตั้งแต่น้ำหนัก 0.25 บาท ขึ้นไป และทุกทวีคูณของ 0.25 บาท
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกโปรแกรมออมทอง
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หัก บัญชีเพื่อชำระค่าซื้อทอง (สามารถเลือกใช้ได้ 3 ธนาคาร คือ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีฯ)
  • หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะต้องมี สำเนาใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค (เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า) สลิปเงินเดือน หรือเอกสารอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการหรือนิติบุคคลออกให้ ที่ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครแนบมาด้วย
          การชำระเงินงวดแรก ชำระโดย Bill Payment ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกให้ในวันที่มาสมัครสมาชิก แต่ถ้าลูกค้าสมัครทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะส่งให้ทาง e-mail ให้พิมพ์และนำ Bill Payment นี้ไปชำระเงินที่ธนาคารที่กำหนด ก่อนเริ่มเดือนใหม่ ส่วนงวดต่อๆ ไป ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติทุกวันทำการแรกของเดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น