วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

เกณฑ์การซื้อที่ดินของ ธ ก ส

เกณฑ์นี้สามารถใช้เปนแนวทางในการซื้อที่ดินของเราได้นะครับ

2. ลักษณะที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร ที่ธนาคารต้องการ
2.1 ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนหรือย่านธุรกิจ ติดถนนสาธารณะ การจราจรสะดวกเหมาะแก่การ
ให้บริการกับลูกค้า
2.2 ขนาดและสภาพที่ดินเหมาะสมกับการจัดวางตำแหน่งอาคารตามแบบที่ธนาคารกำหนด
2.3 มีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา
2.4 สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยจากด้านต่างๆ เช่น การจราจร โจรกรรม อัคคีภัย
และภัยธรรมชาติ
2.5 ที่ดินไม่ติดภาระจำยอมหรือภาระผูกพัน สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทันทีที่ธนาคารตกลงซื้อ
2.6 ที่ดินไม่อยู่ในเขตที่ถูกเวนคืน หรืออยู่ระหว่างกำลังเวนคืน หรือที่ดินไม่อยู่
ระหว่างการพิพาท
2.7 ไม่มีลำรางสาธารณะหรือคูคลองผ่าน
2.8 กรณีที่ดินติดถนนทางหลวง จำเป็นต้องสร้างทางเชื่อมและลักษณะตำแหน่งที่ตั้งต้องอยู่ในเกณฑ์ที่
กรมทางหลวงอนุญาตได้
เอกสารหมายเลข 03-2
2.9 ที่ดินไม่อยู่ติดหรือใกล้กับสถานที่เหล่านี้ คือ สุสาน เมรุเผาศพ ปั๊มน้ำมัน ร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้ม
โรงมัน โรงฆ่าสัตว์ โรงสีข้าว โรงเลื่อย อู่ซ่อมเครื่องจักรยนต์ ทางโค้ง ทางแยก
ไม่อยู่ในทำเลที่มีการเซาะกร่อนพังทลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมสภาพของที่ดิน เช่น ริมแม่น้ำลำคลอง และ
เหมืองเกลือ เป็นต้น
2.10 กรณีเป็นที่ดินพร้อมอาคารต้องมีลักษณะ ดังนี้
2.10.1 เป็นที่ดินพร้อมอาคารติดถนนสาธารณะ ไม่เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง ขนาดอาคารรวมทุก
คูหาไม่น้อยกว่า 2 คูหา
2.10.2 ที่ดินพร้อมอาคารต้องไม่มีการใช้งานของอาคารข้างเคียงมีผลต่อสภาพความมั่นคง
แข็งแรงของตัวอาคารที่จะซื้อ เช่น ใช้เป็นคลังสินค้า หรืออาคารข้างเคียงมีการปรับปรุงต่อเติมผิดกฎหมายจนอาจเป็น
อันตรายต่ออาคารที่จะซื้อ
2.10.3 พื้นอาคารชั้นบนไม่เป็นแอ่งกระทะ
2.10.4 เสา- คาน (ค.ส.ล.) ไม่มีโครงสร้างเหล็กโผล่ออกมาและเหล็กเป็นสนิมขุม
2.10.5 แนวเสา ค.ส.ล. ของอาคารตั้งตรงกับตอม่อ
2.10.6 เสา คานไม่มีรอยแตกร้าว
2.10.7 ไม่เป็นอาคารที่สร้างไว้นานเกินหนึ่งปีแล้วนำมาสร้างต่อ
ทั้งนี้ ให้พิจารณาอาคารข้างเคียง ที่อยู่ติดกัน หรือสร้างพร้อมกันให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์พิจาณา
ข้างต้นด้วย เพราะอาคารที่สร้างพร้อมกันย่อมมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
3. เงื่อนไขในการซื้อ
3.1 ผู้เสนอขายต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร
กรณี ถือครองเป็นโฉนดที่ดินต้องทำการรังวัดสอบเขตใหม่ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ กรณี เป็น น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก ก่อน
การโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ให้เป็นโฉนดที่ดิน ให้เรียบร้อยก่อนโอนกรรมสิทธิ์
3.2 กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอขาย เว้นแต่ผู้เสนอขายมีความ
จำเป็นต้องยืนราคาเป็นระยะเวลาน้อยกว่านี้ และธนาคารเห็นเป็นการสมควรรับไว้พิจารณา
3.3 ธนาคารจะไม่ซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารผ่านนายหน้าทุกกรณี
ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประกาศโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือขอสงวนสิทธิ์ใน
การตกลงซื้อ หรือไม่ซื้อที่ดินจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น